Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr OAW/82 7 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania środków z Panatlantyckiego Trustu Edukacyjnego
Porządek dyskusja w czasie panelu zawiera następujące grupy panelowe:
 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Ocena stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Szkolenia Coachingowe
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • "Analiza komplementarności wskaźników opisujących
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym
  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: zduńskowolski oraz sandomierski
  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Okładzin Ciernych "FOMAR" S.A., Lubelskie Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych w Lublinie Sp. z o.o. , Zakłady Gumowe BYTOM S.A., SCANDIA COSMETICS , "SATKABEX" Jerzy Seliga, Stanisław Łata, Andrzej Grabowski , SAT TV Kabel Międzyzdroje S.C. , Betacom , Emergency Medical System Poland , GIS-EXPERT , LBIOTICA Sp. z o.o., Rafał Stanuch Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AWEX, Voyage-voyage , AerSoftware sp. z o.o., Dorota Groszyk- Ziękiewicz Gabinet Stomatologiczny, TRANS-KOP Rafał Szewczyk
  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

  15.06.2015. 00:05